با استفاده از كفشهاي اصل برادران دكتر كردي (Dr. Kordi Shoes) راحتي و زيبايي را به پاهاي خود هديه دهيد
tnpics/tn_nopic.jpg Model 701
tnpics/tn_nopic.jpg Model 706
tnpics/tn_nopic.jpg Model 710
tnpics/tn_nopic.jpg Model 8 TARK
tnpics/tn_nopic.jpg Model NIMBOOT BERLIN
tnpics/tn_nopic.jpg Model 401
tnpics/tn_nopic.jpg Model 405
tnpics/tn_nopic.jpg Model 407
tnpics/tn_nopic.jpg Model 408